Hoe werken wij?

Hoe maak ik een afspraak bij Fysio Zuyd Valkenburg?

Om een afspraak te maken kunt u ons telefonisch bereiken op 043-6012444, op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@fysiovalkenburg.com. We vragen u vriendelijk om alvast uw klacht en telefoonnummer hierin te vermelden. Dan bellen we u zo snel mogelijk terug voor het maken van een afspraak.

Het is ons streven om uw intake binnen 48 uur te plannen. Wanneer de mogelijkheid aanwezig is, dan plannen we de eerste behandeling aansluitend aan de intake. Daarmee duurt de eerste afspraak een uur.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

In de meeste gevallen heeft u geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Voor een chronische aandoening, vermeld op de lijst van chronische aandoeningen, en fysiotherapie aan huis heeft u wel een verwijsbrief nodig. De verwijsbrief geeft u bij de eerste afspraak aan uw fysiotherapeut.

Hoe ziet mijn behandeltraject eruit?

Het behandeltraject begint met een intake van 30 minuten. Hierbij wordt de ontstaanswijze en het verloop van uw klacht uitgevraagd. Vervolgens vindt het lichamelijk onderzoek plaats en wordt er gekeken waar de klacht zich bevindt. Er worden metingen en testen uitgevoerd om uw klacht te objectiveren. Vervolgens leggen we onze bevindingen uit en stellen we samen het plan op om uw klacht te kunnen verminderen.In de eerste behandeling gaan we aan de slag met dit plan, waarbij verschillende behandelmethoden kunnen worden gebruikt. De duur van de behandeling is afhankelijk van het beloop van de klacht en de gestelde doelen. Tussendoor en aan het einde van het behandeltraject worden evaluaties met metingen en testen uitgevoerd. Zo kunnen we het bereikte resultaat observeren.

Is de mogelijkheid tot een second opinion aanwezig binnen de praktijk?

Het kan voorkomen dat uw therapeut te weinig resultaat bereikt met uw klacht. Met de grote diversiteit aan specialismen kunnen we binnen de praktijk makkelijk een second opinion uitvoeren. Hiervoor wordt er een collega tijdens de behandeling bijgehaald of wordt een gehele behandeling bij die collega ingepland. Vervolgens kan uw behandeltraject bij de desbetreffende collega worden voortgezet. Op die manier behandelen we uw klacht zo snel mogelijk.

Wij hebben bijna alle specialisateis in huis en zijn aangesloten bij diverse netwerken, zodat onze kennis up tot data blijft.

Wanneer wordt mijn behandeltraject beëindigd?

In de meeste gevallen wordt het behandeltraject beëindigd op het moment dat u geen klachten meer ervaart of uw behandeldoel heeft bereikt. Dit objectiveren we met metingen en testen, die het verschil in functioneren aan het begin en einde van de behandeling aanduiden. Het kan voorkomen dat uw behandeltraject beëindigd, omdat we van mening zijn dat u beter door een andere discipline binnen de gezondheidszorg kunt worden behandeld. Met uw instemming maken we een overdracht naar de desbetreffende discipline. Hiervoor kan er overleg wordt gepleegd met uw huisarts.

In sommige gevallen houden we graag contact met u na de behandeling. We zijn dan benieuwd of de klacht echt voorbij is of dat u andere stappen binnen de gezondheidszorg heeft genomen. Hiervoor plannen we samen met u een (bel)afspraak.

Om onze kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen te waarborgen en verbeteren, sturen we u graag aan het einde van het behandeltraject een evaluatieformulier per email. We vragen u vriendelijk deze in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Wat gebeurt er als ik op een afgesproken behandeling niet aanwezig kan zijn?

Als u verhinderd bent voor een afspraak, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Als u te laat of helemaal niet afbelt, zijn wij genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen, ook wanneer u normaliter als ziekenfondsverzekerde niet zelf eerst de rekening krijgt.

Wanneer worden gegevens met de huisarts of specialist gedeeld?

We delen alleen gegevens met de huisarts of specialist indien dit nodig is voor overleg of terugkoppeling. Dit kan zowel telefonisch als via een rapportage plaatsvinden. Voordat we gegevens delen dienen uw toestemming hiervoor te hebben.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Fysio Valkenburg hecht veel waarde aan de bescherming  van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Valkenburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio Valkenburg zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via uw therapeut.

Wat doe ik met een klacht?

Ondanks dat wij ons uiterste best doen om u tevreden te laten zijn over de gekregen therapie, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij hechten waarde aan openheid over ontevredenheid. U kunt uw klacht mondeling bij ons melden of schriftelijk aandienen via een e-mail naar info@fysiovalkenburg.com. In eerste instantie bespreekt de betrokken persoon de klacht met u. Mocht u samen niet tot een oplossing komen, dan worden de praktijkeigenaren erbij betrokken.

Tijdens de afhandeling van uw klacht heeft u de mogelijkheid tot het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hiervoor dient een formulier te worden ingevuld en ondertekend, waarop de volgende gegevens zijn vermeld: datum; degene die wordt aangeklaagd; de feiten of de handeling waarover wordt geklaagd; een omschrijving van hetgeen zich heeft voorgedaan; eventuele toelichting van eerdergenoemde punten; uw adresgegevens.